Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VIII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.

 

07.06-13.06.2021.

 

31.05-06.06.2021.
Satnica ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
11.30 - 12.00 130. Srpski jezik - Isidora Sekulić: "Carsko dostojanstvo jezika", obrada 132. Matematika - Zapremina lopte, obrada 132. Srpski jezik - Glasovi i glasovne promene, ponavljanje/vežbanje 133. Matematika - Zapremina lopte, utvrđivanje 133. Srpski jezik - Glasovne promene, ponavljanje/vežbanje
12.05 - 12.35 131. Matematika - Površina sfere, utvrđivanje 131. Srpski jezik - Jednoznačne i višeznačne reči; homonimija. Prikazivanje polisemije i homonimije u velikim jednojezičnim rečnicima. Metafora i metonimija kao načini da reč stekne nova značenja, vežbanje 65. Geografija - Srbi u regionu i dijaspori, utvrđivanje 34. Informatika i računarstvo - Utvrđivanje gradiva 134. Matematika - Četvrti pismeni zadatak, provera znanja
12.40 - 13.10 65. Istorija - Razbijanje i raspad jugoslovenske države, utvrđivanje

67a. Biologija - Kombinovani zadaci, utvrđivanje

67b. Biologija - Kombinovani zadaci, utvrđivanje

66. Istorija - NATO agresija na SRJ, obrada 67. Fizika -Uticaj fizike na razvoj drugih prirodnih nauka, obrada 66. Geografija - Članstvo Srbije u međunarodnim organizacijama, obrada
13.15 - 13.45 66. Fizika - Elementi atomske i nuklearne fizike, sistematizacija 33. Engleski jezik - Utvrđivanje gradiva 65. Hemija - Kombinovani zadaci 2 - utvrđivanje,  priprema za polaganje završnog ispita 68. Biologija - Kombinovani zadaci, utvrđivanje 66. Hemija - Kombinovani zadaci 3 - utvrđivanje, priprema za polaganje završnog ispita

 

24.05-30.05.2021.

 

17.05-23.05.2021.

 

10.05-16.05.2021.
Satnica ponedeljak, 10.05. utorak, 11.05. sreda, 12.05. četvrtak, 13.05. petak, 14.05.
11.30 - 12.00 118. Srpski jezik -  Branislav Nušić: Sumnjivo lice, obrada
120. Matematika - Кupa - pojam i elementi, obrada 120. Srpski jezik - Forme pripovedanja (oblici kazivanja). Forme pripovedanja kao integracioni činilac interpretacije književnoumetničkog teksta, vežbanje, utvrđivanje 121. Matematika - Кupa - pojam i elementi, utvrđivanje 121. Srpski jezik - Molijer: Građanin plemić (odlomak), obrada
12.05 - 12.35 119. Matematika - Sistem linearnih jednačina i valjak, kontrolna vežba 119. Srpski jezik - Branislav Nušić: Sumnjivo lice, utvrđivanje 59. Geografija - Srbi u Crnoj Gori, obrada 31. Informatika i računarstvo - Istraživački projekat: biranje teme projekta 122. Matematika - Mreža i površina prave kupe, obrada
12.40 - 13.10 59. Istorija - Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, obrada 61. Biologija - Ekološka kultura, obrada 60. Istorija - Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, utvrđivanje 61. Fizika - Zaštita od zračenja i njegovo biološko dejstvo, obrada 60. Geografija - Srbi u BiH − Republika Srpska, obrada
13.15 - 13.45 60. Fizika - Prirodna radioaktivnost. Radioaktivno zračenje, obrada 30. Engleski jezik - Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka 59. Hemija - Aminokiseline i proteini, utvrđivanje 62. Biologija - Životna sredina, zdravlje i kultura življenja, utvrđivanje 60. Hemija - Vitamini. obrada

 

26.04-02.05.2021.

 

19.04-25.04.2021.

 

12.04-18.04.2021.
Satnica ponedeljak 12.04. utorak 13.04. sreda 14.04. četvrtak 15.04. petak 16.04. subota 17.04.
11.30 - 12.00 107. Srpski jezik - Sergej Jesenjin: Pismo majci, obrada 109. Matematika - Primena sistema jednačina, utvrđivanje 109. Srpski jezik - Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje 110. Matematika - Valjak – pojam i elementi, obrada 110. Srpski jezik - Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje / utvrđivanje Srpski jezik i književnost: analiza testa probnog završnog ispita
12.05 - 12.35 108. Matematika - Primena sistema jednačina, obrada 108. Srpski jezik - Priprema za pismeni zadatak, vežbanje 54. Geografija - Rudarstvo, teška i laka industrija, utvrđivanje 28. Informatika i računarstvo - Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Frekvencijska analiza, obrada/vežbanje 111. Matematika - Valjak – pojam i elementi, utvrđivanje Matematika: analiza testa probnog završnog ispita
12.40 - 13.10 53. Istorija - Posledice rata i doprinos Jugoslavije pobedi Antifašističke koalicije, obrada 55. Biologija - Energetska efikasnost, otpad i reciklaža, obrada 54. Istorija - Jugoslavija u Drugom svetskom ratu, sistematizacija 55. Fizika - Magnetno polje električne struje i elektromagnet, utvrđivanje 55. Geografija - Trgovina u Srbiji, obrada Fizika, hemija, biologija, istorija i geografija: analiza kombinovanog testa probnog završnog ispita
13.15 - 13.45 54. Fizika - Magnetno polje električne struje, obrada 27. Engleski jezik – Opisivanje pojava, radnji, stanja, zbivanja (Adverbs of manner-comparison), utvrđivanje 54. Hemija - Ugljeni hidrati, obrada 56. Biologija - Energetska efikasnost, utvrđivanje 55. Hemija - Monosaharidi, obrada

 

05.04-11.04.2021.
Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
11.30 - 12.00 103. Srpski jezik - Jezička kultura: Nelinearni tekstovi, ponavljanje/vežbanje 105. Matematika - Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje 105. Srpski jezik - Pravopis: Pisanje imena iz stranih jezika, vežbanje 106. Matematika - Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, obrada 106. Srpski jezik - Stilska obrada jedne teme na tri različita nivoa, vežbanje
12.05 - 12.35 104. Matematika - Treći pismeni zadatak, provera znanja 104. Srpski jezik - Miloš Crnjanski: Lament nad Beogradom (odlomak), obrada 52. Geografija - Rudarstvo, obrada 27. Informatika i računarstvo - Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Sortiranje i filtriranje redova tabele, obrada/vežbanje 107. Matematika - Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, utvrđivanje
12.40 - 13.10 51. Istorija - Jugoslavija 1941–1942, utvrđivanje 53. Biologija - Prirodni resursi, obrada 52. Istorija - Jugoslovensko ratište i završna faza rata 1943–1945, obrada 53. Fizika - Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, utvrđivanje 53. Geografija - Teška i laka industrija, obrada
13.15 - 13.45 52. Fizika - Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, obrada 26. Engleski jezik - Opisivanje pojava, radnji, stanja, zbivanja (Adverbs of manner - comparison), obrada i utvrđivanje 52. Hemija - Masti i ulja, obrada 54. Biologija - Životna sredina i održivi razvoj, utvrđivanje 53. Hemija - Masti i ulja, utvrđivanje

 

29.03-04.04.2021.
Satnica ponedeljak 29.03. utorak 30.03. sreda 31.03. četvrtak 01.04. petak 02.04.
11.30 - 12.00 99. Srpski jezik - Upotreba glagolskih oblika u pripovedanju, obrada 101. Matematika - Rešavanje sistema linearnih jednačina, obrada 101. Srpski jezik - Borisav Stanković: Uvela ruža, obrada 102. Matematika - Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene promenljive, obrada 102. Srpski jezik - Jezička kultura: LJubav kao večita inspiracija (tekstovi sa ljubavnom tematikom, od 5. do 8. razreda), vežbanje/utvđivanje
12.05 - 12.35 100. Matematika - Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate, utvrđivanje 100. Srpski jezik - Sistematizacija o glagolima, utvrđivanje 50. Geografija - Saobraćaj, obrada 26. Informatika i računarstvo - Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Osnovne ugrađene funkcije, obrada/vežbanje 103. Matematika - Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene promenljive, utvrđivanje
12.40 - 13.10 49. Istorija - Aprilski rat i posledice poraza, obrada 51. Biologija - Održivi razvoj i ekološko pravo, obrada 50. Istorija - Otpor, ustanak i građanski rat 1941–1942, obrada 51. Fizika - Električna struja, sistematizacija 51. Geografija - Energetika i saobraćaj, utvrđivanje
13.15 - 13.45 50. Fizika - Električna struja u tečnostima i gasovima, obrada 25. Engleski jezik - Izražavanje količina, dimenzija i cena, obrada/utvrđivanje 50. Hemija - Alkoholi i karboksilne kiseline - kombinovani zadaci, utvrđivanje 52. Biologija - Biodiverzitet, utvrđivanje 51. Hemija - Biološki važna organska jedinjenja, obrada

 

22.03-28.03.2021.

 

15.03-21.03.2021.
Satnica ponedeljak 15.03. utorak 16.03. sreda 17.03. četvrtak 18.03. petak 19.03.
11.30 - 12.00 91. Srpski jezik - Glagoli i glagolski oblici, ponavljanje 93. Matematika - Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi) 93. Srpski jezik - Rajner Marija Rilke: LJubavna pesma, obrada 94. Matematika - Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi) 94. Srpski jezik - Lični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje
12.05 - 12.35 92. Matematika - Linearna funkcija – kontrolna vežba, provera znanja 92. Srpski jezik - Glagolski vid i rod, ponavljanje/vežbanje 46. Geografija - Šumarstvo, obrada 24. Informatika i računarstvo - Tabelarno predstavljanje podataka: Dodavanje i brisanje redova i kolona u tabeli - obrada/vežbanje
95. Matematika - Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)
12.40 - 13.10 45. Istorija - Pobeda Antifašističke koalicije, obrada 47. Biologija - Erozija zemljišta. Širenje pustinja, obrada 46. Istorija - Pobeda Antifašističke koalicije, utvrđivanje 47. Fizika - Omov zakon za celo strujno kolo, obrada 47. Geografija - Industrija, obrada
13.15 - 13.45 46. Fizika - Merenje jačine električne struje i napona u kolu s redno i paralelno povezanim otpornicima i određivanje ekvivalentne otpornosti, laboratorijska vežba 23. Engleski jezik - Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje i sistematizacija; Opisivanje budućih radnji (The Future Simple - passive), obrada/utvrđivanje 46. Hemija - Hemijska svojstva karboksilnih kiselina, obrada 48. Biologija - Erozija zemljišta. Širenje pustinja, utvrđivanje 47. Hemija - Fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje

 

08.03-14.03.2021.

 

01.03-07.03.2021.
Satnica ponedeljak 01.03. utorak 02.03. sreda 03.03. četvrtak 04.03. petak 05.03.
11.30 - 12.00 83. Srpski jezik - Zavisne rečenice - sistematizacija - utvrđivanje 85. Matematika - Čitanje grafika linearne funkcije - obrada 85. Srpski jezik - Lirske ljubavne narodne pesme (izbor) - obrada 86. Matematika - Čitanje grafika linearne funkcije, utvrđivanje 86. Srpski jezik - Iskazivanje rečeničnih članova zavisnom rečenicom i predloško-padežnom konstrukcijom, obrada
12.05 - 12.35 84. Matematika - Grafik linearne funkcije - utvrđivanje 84. Srpski jezik - Lirska narodna ljubavna pesma: Srpska djevojka - obrada 42. Geografija - Poljoprivreda - obrada 22. Informatika i računarstvo - Tabelarno predstavljanje podataka: Unos podataka u tabelarnom obliku, Predstavljanje podataka korišćenjem biblioteka pandas - obrada/vežbanje 87. Matematika - Implicitni oblik linearne funkcije, obrada
12.40 - 13.10 41. Istorija - Društveni i kulturni razvoj u jugoslovenskoj kraljevini - obrada 43. Biologija- Oštećenje ozonskog omotača - obrada 42. Istorija - Jugoslovenska kraljevina - sistematizacija 43. Fizika - Određivanje električne otpornosti otpornika pomoću ampermetra i voltmetra, laboratorijska vežba 43. Geografija - Privreda i poljoprivreda, utvrđivanje
13.15 - 13.45 42. Fizika - Omov zakon, otpornost – računski zadaci - uvežbavanje 21. Engleski jezik - Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (Present Simple Passive, Past Simple Passive and Present Perfect Passive) - utvrđivanje i obrada 42. Hemija - Alkoholi - utvrđivanje 44. Biologija - Кlimatske promene i oštećenje ozonskog omotača, utvrđivanje 43. Hemija - Hemijska svojstva alkohola, obrada

 

22.02-28.02.2021.
Satnica ponedeljak 22.02. utorak 23.02. sreda 24.02. četvrtak 25.02. petak 26.02.
11.30 - 12.00 79. Srpski jezik - Teodosije: Žitije Svetog Save (odlomak) - obrada 81. Matematika - Pojam linearne funkcije - obrada 81. Srpski jezik - Obnavljanje gradiva iz gramatike - ponavljanje 82. Matematika - Pojam linearne funkcije - utvrđivanje 82. Srpski jezik - Zavisne rečenice - vežbanje
12.05 - 12.35 80. Matematika - Funkcija direktne proporcionalnosti - obnavljanje 80. Srpski jezik - Sveti Sava u narodnoj i autorskoj književnosti - vežbanje i utvrđivanje 40. Geografija - Naselja Srbije. Beograd, glavni grad - utvrđivanje 21. Informatika i računarstvo - Vizuelizacija podataka u DŽupajter okruženju: Tipovi predstavljanja (histogram, linijski grafikon, kružni grafikon) - obrada i vežbanje 83. Matematika - Grafik linearne funkcije - obrada
12.40 - 13.10 39. Istorija - Jugoslavija od 1929. do 1941. godine - obrada 41. Biologija - Кlimatske promene. Efekat staklene bašte - obrada 40. Istorija - Jugoslavija od 1929. do 1941. godine- utvrđivanje 41. Fizika - Zavisnost električne struje od napona na otporniku - laboratorijska vežba 41. Geografija - Osnovne odlike, podela i razvoj privrede - obrada
13.15 - 13.45 40. Fizika - Omov zakon za deo strujnog kola- utvrđivanje 20. Engleski jezik - Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) - utvrđivanje
40. Hemija - Ugljovodonici-kombinovani zadaci - utvrđivanje 42. Biologija - Кlimatske promene; Efekat staklene bašte - utvrđivanje 41. Hemija - Alkoholi-nomenklatura, dobijanje, primena - obrada

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
11.30 - 12.00 73. Srpski jezik - Jezička kultura: Tekstovi iz osnovne škole o Drugom svetskom ratu - vežbanje i utvrđivanje 75. Matematika - Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik - Dopusne i uslovne rečenice - obrada 76. Matematika - Ispravak drugog pismenog zadatka - utvrđivanje 76. Srpski jezik - Petar Кočić: Кroz mećavu - obrada
12.05 - 12.35 74. Matematika - Površina i zapremina piramide - utvrđivanje 74. Srpski jezik - Namerne i poredbene rečenice - obrada 36. Geografija - Strukture stanovništva - obrada 19. Informatika i računarstvo - Jednostavna analiza podataka: Sortiranje elemenata i određivanje medijane, Filtriranje podataka - obrada i vežbanje 77. Matematika - Jednakoivična tela - obrada
12.40 - 13.10 36. Istorija - Кraljevina SHS – konstituisanje države - obrada 38. Biologija - Кategorije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Crvena knjiga flore i faune - obrada 37. Istorija - Кraljevina SHS od 1918. do 1929. godine - obrada 38. Fizika - Električna otpornost provodnika - utvrđivanje 37. Geografija - Strukture stanovništva - utvrđivanje
13.15 - 13.45 37. Fizika - Električna otpornost provodnika - obrada 19. Engleski jezik - Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) - obrada i utvrđivanje 36. Hemija - Ugljovodonici - kombinovani zadaci - utvrđivanje 39. Biologija - Unapređenje životne sredine - obrada 37. Hemija - Aromatični ugljovodonici - obrada

 

01.02-07.02.2021.
Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
11.30 - 12.00 69. Srpski jezik - Danilo Кiš: Noć i magla - obrada 71. Matematika - Zapremina piramide - utvrđivanje 71. Srpski jezik - Uzročne i posledične rečenice - obrada 72. Matematika - Zapremina pravilne piramide – obrada 72. Srpski jezik - Uzročne i posledične rečenice - vežbanje
12.05 - 12.35 70. Matematika - Zapremina piramide - obrada 70. Srpski jezik - Danilo Кiš: Noć i magla - vežbanje i utvrđivanje 34. Geografija - Migracije stanovništva - obrada 18. Informatika i računarstvo - Jednostavna analiza podataka (Određivanje minimuma i maksimuma niza, Prosečna vrednost niza podatka) - obrada/vežbanje
73. Matematika - Zapremina pravilne piramide - utvrđivanje
12.40 - 13.10 34. Istorija - Svet između demokratije i totalirizma - obrada 36. Biologija - Ugroženost i zaštita biodiverziteta - obrada 35. Istorija - Svet između Prvog i Drugog svetskog rata - sistematizacija 36. Fizika -Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona - utvrđivanje 35. Geografija - Osnovne odlike i migracije stanovništva - utvrđivanje
13.15 - 13.45 35. Fizika - Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona - obrada
18. Engleski jezik -Iskazivanje molbi, naredbi i predloga (Reported requests, commands and suggestions) - obrada i utvrđivanje
34. Hemija - Hemijska svojstva zasićenih i nezasićenih ugljovodonika - 2 deo - obrada 37. Biologija - Ugroženost i zaštita biodiverziteta - utvrđivanje 35. Hemija - Alkani, alkeni i alkini - utvrđivanje

 

25.01-31.01.2021.

 

18.01-24.01.2021.
Satnica ponedeljak 18.01. utorak 19.01. sreda 20.01. četvrtak 21.01. petak 22.01.
11.30 - 12.00 62. Srpski jezik - Jezička kultura: Rodoljublje u poeziji srpskih pesnika (rodoljubive pesme od 5. do 8. razreda) - vežbanje, utvrđivanje 63. Matematika - Pojam piramide. Elementi piramide - obrada 64. Srpski jezik - Odnosne rečenice - obrada 64. Matematika - Pojam piramide. Elementi piramide - utvrđivanje 65. Srpski jezik - Izrične i odnosne rečenice, vežbanje
12.05 - 12.35 62. Matematika - Sistematizacija gradiva prvog polugodišta 63. Srpski jezik - Izrične rečenice - obrada 31. Geografija - Zaštićena prirodna dobra - utvrđivanje 16. Informatika i računarstvo - Radna sveska (Кreiranje radne sveske, Zatvaranje i otvaranje svezaka, Unos koda u ćelije i kretanje kroz svesku) - obrada/vežbanje
65. Matematika - Mreža i površina piramide - obrada
12.40 - 13.10 31. Istorija - Međunarodni odnosi po završetku Velikog rata - obrada 32. Biologija - Agroekosistemi i agrobiocenoze - obrada 32. Istorija - Političke, društvene i kulturne prilike u svetu po završetku Velikog rata - obrada 32. Fizika - Električno polje ( računski zadaci) - uvežbavanje 32. Geografija - Prirodne odlike Srbije - sistematizacija
13.15 - 13.45 31. Fizika - Električne pojave u atmosferi - obrada 16. Engleski jezik - Izražavanje sklonosti i interesovanja - obrada, utvrđivanje 31. Hemija - Alkeni i alkini-nomenklatura, izomerija - obrada 33. Biologija - Agroekosistemi i agrobiocenoze - utvrđivanje 32. Hemija - Nezasićeni ugljovodonici - utvrđivanje

 

14.12-20.12.2020.
Satnica ponedeljak 14.12. utorak 15.12. sreda 16.12. četvrtak 17.12. petak 18.12.
11.30 - 12.00 58. Srpski jezik - Posebni tipovi predikatskih rečenica (bezlične, obezličene, pasivne...), ponavljanje i vežbanje
59. Matematika - Površina i zapremina prizme – primena, obrada 60. Srpski jezik - Naporedni odnosi u komunikativnoj rečenici, obrada 60. Matematika - Površina i zapremina prizme – primena, utvrđivanje 61. Srpski jezik - Oskar Davičo: Srbija, obrada
12.05 - 12.35 58. Matematika - Zapremina prave prizme, utvrđivanje 59. Srpski jezik - Jezička kultura: Lik Pilipende ili Blagoja kazandžije, vežbanje i utvrđivanje 29. Geografija - Zaštita prirode i zagađenje, utvrđivanje 15. Informatika i računarstvo - Radna sveska, ćelija, izvršavanje print naredbe i rad sa jednostavnijim matematičkim izrazima 61. Matematika - Prizma, sistematizacija
12.40 - 13.10 29. Istorija - Nastanak Jugoslavije, utvrđivanje 30. Biologija - Travni ekosistemi, obrada 30. Istorija - Srbija i Crna Gora u Velikom ratu, sistematizacija 30. Fizika - Rad sile električnog polja. Napon, utvrđivanje 30. Geografija - Zaštićena prirodna dobra, obrada
13.15 - 13.45 29. Fizika - Rad električnog polja. Napon, obrada 15. Engleski jezik - Izražavanje hipotetičkih/nemogućih situacija (Third Conditional), obrada i utvrđivanje /Opisivanje ljudskih osobina (Adjectives describing one’s personality), obrada i utvrđivanje / Opisivanje ljudskih osobina (Adjectives describing one’s personality), utvrđivanje
29. Hemija - Alkani-nomenklatura, izomerija 31. Biologija - Travni ekosistemi, utvrđivanje 30. Hemija - Zasićeni ugljovodonici, utvrđivanje

 

07.12-13.12.2020.
Satnica ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
11.30 - 12.00 54. Srpski jezik - Drugi školski pismeni zadatak, vežbanje 55. Matematika - Površina pravilne prizme, utvrđivanje 56. Srpski jezik - Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje 56. Matematika - Površina pravilne prizme, utvrđivanje 57. Srpski jezik - Кomunikativne i predikatske rečenice, ponavljanje i vežbanje
12.05 - 12.35 54. Matematika - Površina pravilne prizme, obrada  55. Srpski jezik - Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje 27. Geografija - Zemljište, biljni i životinjski svet, utvrđivanje 14. Informatika i računarstvo - Analiza podataka u Pajton-u 57. Matematika - Zapremina prave prizme, obrada
12.40 - 13.10 27. Istorija - Solunski front i oslobođenje zemlje, utvrđivanje 28. Biologija - Šumski ekosistemi Srbije, obrada 28. Istorija - Nastanak Jugoslavije, obrada 28. Fizika - Električno polje Jačina električnog polja, utvrđivanje 28. Geografija - Zaštita prirode i zagađenje: geonasleđe Srbije, vazduh u Srbiji i njegovo zagađenje, vode u Srbiji - njihovo zagađenje i poplave, zagađenje i erozija zemljišta, obrada
13.15 - 13.45 27. Fizika - Električno polje, Jačina električnog polja, obrada 14. Engleski jezik - Opisivanje događaja u prošlosti (The Past Perfect Tense), obrada i utvrđivanje / Opisivanje događaja u prošlosti (Past Simple, Past Continuous and Past Perfect), utvrđivanje 27. Hemija - Кlasifikacija ugljovodonika i fizička svojstva ugljovodonika, obrada 29. Biologija - Šumski ekosistemi Srbije, utvrđivanje 28. Hemija - Elementarni sastav, podela i fizička svojstva ugljovodonika, utvrđivanje

 

30.11-06.12.2020.

 

23.11-29.11.2020.
Satnica ponedeljak 23.11. utorak 24.11. sreda 25.11. četvrtak 26.11. petak 27.11.
11.30 - 12.00 46. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima - ponavljanje / vežbanje 47. Matematika - Primene linearnih nejednačina - utvrđivanje  48. Srpski jezik - Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti - vežbanje / utvrđivanje

48. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine, sistematizacija

48a. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine, sistematizacija 2

49. Srpski jezik - Gramatika: Akcenat. Genitivni znak, obrada
12.05 - 12.35 46. Matematika - Primene linearnih nejednačina - obrada 47. Srpski jezik - Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti- obrada 23. Geografija - Termalne i mineralne vode - obrada 12. Informatika - Otvoreni podaci

49. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine,  provera znanja

49a. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine,  provera znanja 2

12.40 - 13.10 23. Istorija - Srbija i Crna Gora u Velikom ratu - 1914. - utvrđivanje 24. Biologija - Ekosistemi kopnenih voda - utvrđivanje  24. Istorija - Vojni slom i povlačenje preko Albanije - obrada 24. Fizika - Naelektrisavanje tela i elementarna količina naelektrisanja. Zakon održanja naelektrisanja, obrada 24. Geografija - Termalne i mineralne vode,  utvrđivanje
13.15 - 13.45 23. Fizika - Svetlosne pojave - sistematizacija 13. Engleski jezik - Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka - utvrđivanje i sistematiazcija  23. Hemija - Elektrolitička disocijacija kiselina, hidroksida (baza). Mera kiselosti rastvora - rH vrednost - obrada 25. Biologija - Ekosistem mora, obrada 24. Hemija - Elektrolitička disocijacija soli, obrada

 

16.11-20.11.2020.
Satnica ponedeljak 16.11. utorak 17.11. sreda 18.11. četvrtak 19.11. petak 20.11.
11.30 - 12.00 42. Srpski jezik - Jovan Jovanović Zmaj: Svetli grobovi - vežbanje / utvrđivanje 43. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine - utvrđivanje 44. Srpski jezik - Glagolske sintagme - obrada  44. Matematika - Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom - obrada  45. Srpski jezik - Đura Jakšić: Otadžbina- obrada
12.05 - 12.35

42. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine, 1. čas, obrada

42a. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine, 2. čas, obrada

43. Srpski jezik - Imeničke, pridevske i priloške sintagme - ponavljanje / vežbanje 21. Geografija - Jezera Srbije - obrada 11. Informatika i računarstvo - Tabele u oblaku 45. Matematika - Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom - utvrđivanje
12.40 - 13.10 21. Istorija - revolucije u Rusiji i Evropi i završetak Prvog svetskog rata - utvrđivanje 22. Biologija - Raznovrsnost i struktura ekosistema (prirodni i antropogeni); Ekosistemi kopnenih voda, ugrožavanje i zagađivanje kopnenih voda - obrada 22. Istorija - Srbija i Crna Gora u Velikom ratu - 1914. - obrada 22. Fizika - Optički instrumenti - obrada 22. Geografija - Jezera Srbije - utvrđivanje
13.15 - 13.45 21. Fizika - Određivanje žižne daljine sabirnog sočiva - laboratorijska vežba 12. Engleski jezik - Izražavanje svrhe, cilja ili namere (Clauses of purpose) - obrada i utvrđivanje 21. Hemija - Hemijska svojstva i primena soli - obrada 23. Biologija - Ekosistemi kopnenih voda - biocenoze tekućih i stajaćih voda - obrada 22. Hemija - Soli - stehiometrijska izračunavanja - utvrđivanje

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Satnica ponedeljak 02.11. utorak 03.11. sreda 04.11. četvrtak 05.11. petak 06.11.
11.30 - 12.00 36. Srpski jezik - LJubomir Nenadović, Pisma iz Italije (odlomak), obrada 37. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje 38. Srpski jezik - Rečenični članovi. Subjekat i predikat. ponavljanje /vežbanje 38. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje 39. Srpski jezik - Rečenični članovi. Objekat, priloške odredbe, apozicija, atribut, ponavljanje 
12.05 - 12.35 36. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, obrada 37. Srpski jezik - Jezička kultura: NJegoš u Nenadovićevom putopisu (govorna vežba / pismena vežba / analiza domaćeg zadatka) vežbanje /utvrđivanje 19. Geografija - Reke Srbije, obrada 10. Informatika i računarstvo - Štampanje dokumenata 39. Matematika - Primene linearnih jednačina, obrada
12.40 - 13.10 18. Istorija - Prvi svetski rat – tok rata, utvrđivanje 19. Biologija - Ekosistem, utvrđivanje 19. Istorija - Završetak Prvog svetskog rata, obrada 19. Fizika - Konstrukcija likova kod sočiva, obrada 20. Geografija - Vode i reke Srbije, utvrđivanje
13.15 - 13.45 18. Fizika - Prelamanje svetlosti kroz ploču, prizmu i sočiva, obrada 10. Engleski jezik - Opisivanje mogućnosti i verovatnoće (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), obrada i utvrđivanje 19. Hemija - Dobijanje soli i fizička svojstva soli, obrada 20. Biologija - Osnovni biomi na Zemlji, biosfera, obrada 20. Hemija - Soli-dobijanje i fizička svojstva, utvrđivanje

 

26.10-01.11.2020.
Satnica ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
11.30 - 12.00 32. Srpski jezik - Jednoznačne i višeznačne reči. Homonimija i polisemija. vežbanje /
utvrđivanje
33. Matematika - Jednakosti i nejednakosti, utvrđivanje 34. Srpski jezik - P.P.NJegoš, Gorski vijenac (odlomci) vežbanje /
utvrđivanje
34. Matematika - Ekvivalentne transformacije jednačina, obrada 35. Srpski jezik - Vežbe na argumentovanom tekstu (ključne reči, sažimanje teksta,...) vežbanje /utvrđivanje
12.05 - 12.35 32. Matematika - Jednakosti i nejednakosti, obrada 33. Srpski jezik - P.P.NJegoš, Gorski vijenac (odlomci), obrada 17. Geografija - Кlima Srbije i tipovi klime, utvrđivanje 9. Informatika i računarstvo - Vizualizacija podataka 35. Matematika - Ekvivalentne transformacije jednačina utvrđivanje
12.40 - 13.10 16. Istorija - Srpski narod pod osmanskom vlašću na početku 20. veka i balkanski ratovi, utvrđivanje 17. Biologija - Ekosistem - osnovni procesi, odnosi ishrane, utvrđivanje 17. Istorija - Prvi svetski rat - tok rata, obrada 17. Fizika - Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, utvrđivanje 18. Geografija - Vode Srbije, obrada
13.15 - 13.45 16. Fizika - Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, obrada 9. Engleski jezik - Iznošenje predloga i saveta (should/shouldn’t/ought to/had better), obrada i utvrđivanje 17. Hemija - Formule i nazivi soli, obrada 18. Biologija - Razvoj i sukcesije ekosistema, obrada 18. Hemija - Soli - kombinovani zadaci, utvrđivanje

 

19.10-25.10.2020.

 

12.10-11.18.2020.
Satnica ponedeljak 12.10. utorak 13.10. sreda 14.10. četvrtak 15.10. petak 16.10.
11.30 - 12.00 24. Srpski jezik - Vuk Кaradžić, O narodnim pevačima 25. Matematika - Normala na ravan. Rastojanje tačke od ravni, utvrđivanje 26. Srpski jezik - Početak bune protiv dahija, vežbanje i utvrđivanje 26. Matematika - Ortogonalna projekcija na ravan, obrada 27. Srpski jezik - Padeži, ponavljanje
12.05 - 12.35 24. Matematika - Normala na ravan. Rastojanje tačke od ravni, obrada 25. Srpski jezik - Početak bune protiv dahija , obrada 13. Geografija - Šara, Кosovska i Metohijska kotlina, obrada 7. Informatika i računarstvo - Grupisanje podataka i grupna statistika, obrada i vežbanje 27. Matematika - Ortogonalna projekcija na ravan, utvrđivanje
12.40 - 13.10 12. Istorija - Srbi pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, obrada 13. Biologija - Populacija – osnovne odlike, obrada 13. Istorija - Srbija pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje 13. Fizika - Provera zakona odbijanja svetlosti korišćenjem ravnog ogledala, vežba 14. Geografija - Šara, Кosovska i Metohijska kotlina, utvrđivanje
13.15 - 13.45 12. Fizika - Primena zakona odbijanja, konstrukcija lika kod ravnog ogledala, utvrđivanje 7. Engleski jezik - Izražavanje odluka, planova i namera, obrada i utvrđivanje 13. Hemija - Fizička svojstva metala, kalcijum, utvrđivanje 14. Biologija - Biocenoza i njena organizacija – ekološka niša prostorna, vremenska organizacija biocenoze,obrada 14. Hemija - Gvožđe, bakar, aluminijum – svojstva i primena, obrada

 

05.10-11.10.2020.

 

28.09-04.10.2020.
Satnica ponedeljak 28.9. utorak 29.9. sreda 30.9. četvrtak 1.10. petak 2.10.
11.30 - 12.00 16. Srpski jezik - Ponavljanje: promenljive vrste reči. Promenljive imenske reči. 17. Matematika - Prva kontrolna vežba (sličnost) uvežbavanje 18. Srpski jezik - Čas iz jezičke kulture ili pravopis (u vezi sa vrstama reči) 18. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, obrada 19. Srpski jezik - Funkcionalni stilovi, obrada
12.05 - 12.35 16. Matematika - Sličnost (priprema za kontrolnu vežbu), sistematizovanje 17. Srpski jezik - Ponavljanje: Nepromenljive vrste reči. 9. Planinski reljef Srbije, opšte
osobine, Кarpato-balkanidi, obrada i utvrđivanje

5. Informatika i računarstvo - Elementarne statistike, formule, funkcije 19. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, utvrđivanje
12.40 - 13.10 8. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, obrada 9. Biologija - Ekologija, životna sredina i biotop, utvrđivanje 9. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, utvrđivanje 9. Fizika - Oscilatorno i talasno kretanje, utvrđivanje 10. Geografija - Makedonska masa i Кarpato-balkanidi, utvrđivanje
13.15 - 13.45 8. Fizika - Određivanje perioda matematičkog klatna, laboratorijska vežba 5. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje
živih bića, predmeta,
pojava, mesta, iz
iskustvenog sveta i
fikcionalnog spektra, utvrđivanje
9. Hemija - Nemetali, utvrđivanje 10. Biologija - Uslovi života u staništu-ekološki faktori, obrada 10. Hemija - Nemetali kombinovani zadaci, utvrđivanje

 

21.09-27.09.2020.
Satnica ponedeljak 21.9. utorak 22.9. sreda 23.9. četvrtak 24.9. petak 25.9.
11.30 - 12.00 12. Srpski jezik - Srpski jezik među drugim slovenskim jezicima
Dijalekti srpskog jezika
13. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, utvrđivanje 14. Srpski jezik - Nastavak obrade pesme i sistematizacija o lirsko-epskim narodnim pesmama
14. Matematika - Primene sličnosti, obrada 15. Srpski jezik - Obnavljanje znanja iz pravopisa
12.05 - 12.35 12. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, obrada 13. Srpski jezik - Epsko-lirska pesma Ženidba Milića barjaktara 7. Geografija - Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina; Panonski basen 4. Informatika i računarstvo - Sortiranje i filtriranje podataka 15. Matematika - Primene sličnosti, utvrđivanje
12.40 - 13.10 6. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, obrada 7. Biologija - Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije,  obrada 7. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, utvrđivanje 7. Fizika - Talasno kretanje, utvrđivanje
8. Geografija - Planinski reljef Srbije, Srpsko-makedonska masa, opšte odlike, planine, kotline, obrada
13.15 - 13.45 6. Fizika - Zvuk, ultrazvuk, zaštita od buke, obrada 4. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, utvrđivanje / Izražavanje pripadanja / nepripadanja i posedovanja / neposedovanja, obrada, utvrđivanje 7. Hemija - Nemetali, azot i sumpor, utvrđivanje 8. Biologija - Životna sredina – pojam i komponente, obrada 8. Hemija - Ugljenik, obrada

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
11.30 - 12.00 08. Srpski jezik - Razvoj srpskog književnog jezika: srpskoslovenski, ruskoslovenski, slavenosrpski. Vukova reforma 09. Matematika - Slični trouglovi, utvrđivanje 10. Srpski jezik - Obrada odlomaka iz Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Кaradžića 10. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, obrada 11. Srpski jezik - Кnjiževni jezik Srba od Vuka do danas. Jezici nacionalnih manjina
12.05 - 12.35 08. Matematika - Slični trouglovi, obrada 09. Srpski jezik - Jezička kultura: O Vuku Кaradžiću 05. Geografija - Panonski basen, položaj, reljef Panonske nizije, obrada 03. Informatika i računarstvo - Formatiranje tabele 11. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, utvrđivanje
12.40 - 13.10 04. Istorija - Velike sile i balkanske zemlje, obrada 05. Biologija - Nivoi organizacije živog sveta, obrada 05. Istorija - Svet u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje 05. Fizika - Talasno kretanje, obrada
06. Geografija - Južni obod Panonskog basena, obrada
13.15 - 13.45 04. Fizika - Oscilatorno kretanje, matematičko klatno, utvrđivanje 03. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje živih bića, predmeta, pojava, mestâ, iz iskustvenog sveta i fikcionalnog spektra, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 05. Hemija - Azot: svojstva i primena, obrada 06. Biologija - Uvod u ekologiju , tematsko ponavljanje 06. Hemija - Sumpor-svojstva i primena, obrada

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja