Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
11.30 - 12.00 16. Српски језик - Понављање: променљиве врсте речи. Променљиве именске речи. 17. Математика - Прва контролна вежба (сличност) увежбавање 18. Српски језик - Час из језичке културе или правопис (у вези са врстама речи) 18. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, обрада 19. Српски језик - Функционални стилови, обрада
12.05 - 12.35 16. Математика - Сличност (припрема за контролну вежбу), систематизовање 17. Српски језик - Понављање: Непроменљиве врсте речи. 9. Планински рељеф Србије, опште
особине, Карпато-балканиди, обрада и утврђивање
5. Информатика и рачунарство - Елементарне статистике, формуле, функције 19. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, утврђивање
12.40 - 13.10 8. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, обрада 9. Биологија - Екологија, животна средина и биотоп, утврђивање 9. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, утврђивање 9. Физика - Осцилаторно и таласно кретање, утврђивање 10. Географија - Планински рељеф Србије, српско-македонска маса и Карпато-балканиди, утврђивање
13.15 - 13.45 8. Физика - Одређивање периода математичког клатна, лабораторијска вежба 5. Енглески језик - Описивање/поређење
живих бића, предмета,
појава, места, из
искуственог света и
фикционалног спектра, утврђивање
9. Хемија - Неметали, утврђивање 10. Биологија - Услови живота у станишту-еколошки фактори, обрада 10. Хемија - Неметали комбиновани задаци, утврђивање

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
11.30 - 12.00 12. Српски језик - Српски језик међу другим словенским језицима
Дијалекти српског језика
13. Математика - Сличност и правоугли троугао, утврђивање 14. Српски језик - Наставак обраде песме и систематизација о лирско-епским народним песмама
14. Математика - Примене сличности, обрада 15. Српски језик - Обнављање знања из правописа
12.05 - 12.35 12. Математика - Сличност и правоугли троугао, обрада 13. Српски језик - Епско-лирска песма Женидба Милића барјактара 7. Географија - Постанак и територијални распоред главних рељефних целина; Панонски басен 4. Информатика и рачунарство - Сортирање и филтрирање података 15. Математика - Примене сличности, утврђивање
12.40 - 13.10 6. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, обрада 7. Биологија - Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије,  обрада 7. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, утврђивање 7. Физика - Таласно кретање, утврђивање
8. Географија - Планински рељеф Србије, Српско-македонска маса, опште одлике, планине, котлине, обрада
13.15 - 13.45 6. Физика - Звук, ултразвук, заштита од буке, обрада 4. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, утврђивање / Изражавање припадања / неприпадања и поседовања / непоседовања, обрада, утврђивање 7. Хемија - Неметали, азот и сумпор, утврђивање 8. Биологија - Животна средина – појам и компоненте, обрада 8. Хемија - Угљеник, обрада

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
11.30 - 12.00 08. Српски језик - Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа 09. Математика - Слични троуглови, утврђивање 10. Српски језик - Обрада одломака из Српског рјечника Вука Стефановића Караџића 10. Математика - Ставови сличности троугла, обрада 11. Српски језик - Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици националних мањина
12.05 - 12.35 08. Математика - Слични троуглови, обрада 09. Српски језик - Језичка култура: О Вуку Караџићу 05. Географија - Панонски басен, положај, рељеф Панонске низије, обрада 03. Информатика и рачунарство - Форматирање табеле 11. Математика - Ставови сличности троугла, утврђивање
12.40 - 13.10 04. Историја - Велике силе и балканске земље, обрада 05. Биологија - Нивои организације живог света, обрада 05. Историја - Свет у другој половини 19. и почетком 20. века, утврђивање 05. Физика - Таласно кретање, обрада
06. Географија - Јужни обод Панонског басена, обрада
13.15 - 13.45 04. Физика - Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање 03. Енглески језик - Описивање/поређење живих бића, предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног спектра, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, обрада, утврђивање 05. Хемија - Азот: својства и примена, обрада 06. Биологија - Увод у екологију , тематско понављање 06. Хемија - Сумпор-својства и примена, обрада

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
11.30 - 12.00 04. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда 05. Математика - Пропорционалне величине, обнављање 06. Српски језик - Језик свакодневне комуникације 06. Математика - Талесова теорема, обрада 07. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда: Историја језика
12.05 - 12.35 04. Математика - Иницијални тест, провера знања 05. Српски језик - Иницијални тест 03. Географија - Развој Српске државе, географски положај, границе и величина Републике Србије (утврђивање) 02. Информатика и рачунарство - Креирање радне табеле и унос података 07. Математика - Талесова теорема, утврђивање
12.40 - 13.10 02. Историја - Промене у привреди, друштву и култури у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – обрада 03. Историја - Међународни односи у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Физика - Примена закона одржања енергије на осцилаторном кретању, обрада
04. Географија - Постанак и територијани распоред главних рељефних целина
13.15 - 13.45 02. Физика - Осцилаторно кретање и појмови који га описују, обрада
02. Енглески језик - Давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама 03. Хемија - Кисеоник - својства и примена, обрада 04. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – утврђивање 04. Хемија - Неметали, водоник и кисеоник, утврђивање

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
11.30 - 12.00 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења, обнављање градива 02. Српски језик - Обрада народне бајке Немушти језик 02. Математика - Обнављање градива  03. Српски језик - Наставак обраде и понављање о народним прозним врстама
12.05 - 12.35 01. Српски језик - Уводни час 01. Географија -  увод, развој Српске државе, обрада 1.Информатика и рачунарство - Радно окружење програма за табеларне прорачуне 03. Математика -  Обнављање градива 
12.40 - 13.10 01. Биологија  - Биолошка и културна еволуција човека – обрада 01. Историја - Уводни час, Историјски извори за проучавање епохе (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 7 разреда, утврђивање
02. Географија - географски положај, граница и величина Републике Србије (обрада)
13.15 - 13.45 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада, утврђивање 01. Хемија -  Неметали. Физичка својства неметала, обрада 02. Биологија  -  Услови живота на Земљи – обрада 02. Хемија - Водоник - својства и примена, обрада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја