Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
11.30 - 12.00 62. Српски језик - Језичка култура: Родољубље у поезији српских песника (родољубиве песме од 5. до 8. разреда) - вежбање, утврђивање 63. Математика - Појам пирамиде. Елементи пирамиде - обрада 64. Српски језик - Односне реченице - обрада 64. Математика - Појам пирамиде. Елементи пирамиде - утврђивање 65. Српски језик - Изричне и односне реченице, вежбање
12.05 - 12.35 62. Математика - Систематизација градива првог полугодишта 63. Српски језик - Изричне реченице - обрада 31. Географија - Заштићена природна добра - утврђивање 16. Информатика и рачунарство - Радна свеска (Креирање радне свеске, Затварање и отварање свезака, Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску) - обрада/вежбање
65. Математика - Мрежа и површина пирамиде - обрада
12.40 - 13.10 31. Историја - Meђународни односи по завршетку Великог рата - обрада 32. Биологија - Агроекосистеми и агробиоценозе - обрада 32. Историја - Политичке, друштвене и културне прилике у свету по завршетку Великог рата - обрада 32. Физика - Електрично поље ( рачунски задаци) - увежбавање 32. Географија - Природне одлике Србије - систематизација
13.15 - 13.45 31. Физика - Електричне појаве у атмосфери - обрада 16. Енглески језик - Изражавање склоности и интересовања - обрада, утврђивање 31. Хемија - Алкени и алкини-номенклатура, изомерија - обрада 33. Биологија - Агроекосистеми и агробиоценозе - утврђивање 32. Хемија - Незасићени угљоводоници - утврђивање

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
11.30 - 12.00 58. Српски језик - Посебни типови предикатских реченица (безличне, обезличене, пасивне...), понављање и вежбање
59. Математика - Површина и запремина призме – примена, обрада 60. Српски језик - Напоредни односи у комуникативној реченици, обрада 60. Математика - Површина и запремина призме – примена, утврђивање 61. Српски језик - Оскар Давичо: Србија, обрада
12.05 - 12.35 58. Математика - Запремина праве призме, утврђивање 59. Српски језик - Језичка култура: Лик Пилипенде или Благоја казанџије, вежбање и утврђивање 29. Географија - Заштита природе и загађење, утврђивање 15. Информатика и рачунарство - Радна свеска, ћелија, извршавање print наредбе и рад са једноставнијим математичким изразима 61. Математика - Призма, систематизација
12.40 - 13.10 29. Историја - Настанак Југославије, утврђивање 30. Биологија - Травни екосистеми, обрада 30. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату, систематизација 30. Физика - Рад силе електричног поља. Напон, утврђивање 30. Географија - Заштићена природна добра, обрада
13.15 - 13.45 29. Физика - Рад електричног поља. Напон, обрада 15. Енглески језик - Изражавање хипотетичких/немогућих ситуација (Third Conditional), обрада и утврђивање /Описивање људских особина (Adjectives describing one’s personality), обрада и утврђивање / Описивање људских особина (Adjectives describing one’s personality), утврђивање
29. Хемија - Алкани-номенклатура, изомерија 31. Биологија - Травни екосистеми, утврђивање 30. Хемија - Засићени угљоводоници, утврђивање

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
11.30 - 12.00 54. Српски језик - Други школски писмени задатак, вежбање 55. Математика - Површина правилне призме, утврђивање 56. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка, вежбање 56. Математика - Површина правилне призме, утврђивање 57. Српски језик - Комуникативне и предикатске реченице, понављање и вежбање
12.05 - 12.35 54. Математика - Површина правилне призме, обрада  55. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка, вежбање 27. Географија - Земљиште, биљни и животињски свет, утврђивање 14. Информатика и рачунарство - Анализа података у Pajton-у 57. Математика - Запремина праве призме, обрада
12.40 - 13.10 27. Историја - Солунски фронт и ослобођење земљe, утврђивање 28. Биологија - Шумски екосистеми Србије, обрада 28. Историја - Настанак Југославије, обрада 28. Физика - Електрично поље Јачина електричног поља, утврђивање 28. Географија - Заштита природе и загађење: геонаслеђе Србије, ваздух у Србији и његово загађење, воде у Србији - њихово загађење и поплаве, загађење и ерозија земљишта, обрада
13.15 - 13.45 27. Физика - Електрично поље, Јачина електричног поља, обрада 14. Енглески језик - Описивање догађаја у прошлости (Тhe Past Perfect Tense), обрада и утврђивање / Описивање догађаја у прошлости (Past Simple, Past Continuous and Past Perfect), утврђивање 27. Хемија - Класификација угљоводоника и физичка својства угљоводоника, обрада 29. Биологија - Шумски екосистеми Србије, утврђивање 28. Хемија - Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника, утврђивање

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
11.30 - 12.00 50. Српски језик - Граматика: Акценат, вежбање 51. Математика - Права призма. Елементи призме, утврђивање 52. Српски језик - Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање 52. Математика - Мрежа и површина призме, обрада 53. Српски језик - Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
12.05 - 12.35 50. Математика - Права призма. Елементи призме, обрада 51. Српски језик - Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада 25. Географија  - Земљиште Србије, обрада 13. Информатика - Заштита личних података 53. Математика - Мрежа и површина призме, утврђивање
12.40 - 13.10 25. Историја - Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање 26. Биологија - Екосистем мора, утврђивање 26. Историја - Солунски фронт и ослобођење земље, обрада 26. Физика - Кулонов закон, утврђивање 26. Географија - Биљни и животињски свет, обрада
13.15 - 13.45 25. Физика - Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада 14. Енглески језик - Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација 25. Хемија - Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора – комбиновани задаци, утврђивање

27. Биологија - Водени екосистеми, систематизација 26. Хемија - Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
11.30 - 12.00 46. Српски језик - Напоредни односи међу реченичним члановима - понављање / вежбање 47. Математика - Примене линеарних неједначина - утврђивање  48. Српски језик - Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити - вежбање / утврђивање

48. Математика - Линеарне једначине и неједначине, систематизација

48a. Математика - Линеарне једначине и неједначине, систематизација 2

49. Српски језик - Граматика: Акценат. Генитивни знак, обрада
12.05 - 12.35 46. Математика - Примене линеарних неједначина - обрада 47. Српски језик - Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити- обрада 23. Географија - Термалне и минералне воде - обрада 12. Информатика - Отворени подаци

49. Математика - Линеарне једначине и неједначине,  провера знања

49a. Математика - Линеарне једначине и неједначине,  провера знања 2

12.40 - 13.10 23. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату - 1914. - утврђивање 24. Биологија - Екосистеми копнених вода - утврђивање  24. Историја - Војни слом и повлачење преко Албаније - обрада 24. Физика - Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања, обрада 24. Географија - Термалне и минералне воде,  утврђивање
13.15 - 13.45 23. Физика - Светлосне појаве - систематизација 13. Енглески језик - Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка - утврђивање и систематиазција  23. Хемија - Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора - рH вредност - обрада 25. Биологија - Екосистем мора, обрада 24. Хемија - Електролитичка дисоцијација соли, обрада

 

16.11-20.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
11.30 - 12.00 42. Српски језик - Јован Јовановић Змај: Светли гробови - вежбање / утврђивање 43. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине - утврђивање 44. Српски језик - Глаголске синтагме - обрада  44. Математика - Решавање линеарних неједначина са једном непознатом - обрада  45. Српски језик - Ђура Јакшић: Отаџбина- обрада
12.05 - 12.35

42. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине, 1. час, обрада

42а. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине, 2. час, обрада

43. Српски језик - Именичке, придевске и прилошке синтагме - понављање / вежбање 21. Географија - Језера Србије - обрада 11. Информатика и рачунарство - Табеле у облаку 45. Математика - Решавање линеарних неједначина са једном непознатом - утврђивање
12.40 - 13.10 21. Историја - револуције у Русији и Европи и завршетак Првог светског рата - утврђивање 22. Биологија - Разноврсност и структура екосистема (природни и антропогени); Екосистеми копнених вода, угрожавање и загађивање копнених вода - обрада 22. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату - 1914. - обрада 22. Физика - Оптички инструменти - обрада 22. Географија - Језера Србије - утврђивање
13.15 - 13.45 21. Физика - Одређивање жижне даљине сабирног сочива - лабораторијска вежба 12. Енглески језик - Изражавање сврхе, циља или намере (Clauses of purpose) - обрада и утврђивање 21. Хемија - Хемијска својства и примена соли - обрада 23. Биологија - Екосистеми копнених вода - биоценозе текућих и стајаћих вода - обрада 22. Хемија - Соли - стехиометријска израчунавања - утврђивање

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
11.30 - 12.00 36. Српски језик - Љубомир Ненадовић, Писма из Италије (одломак), обрада 37. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 38. Српски језик - Реченични чланови. Субјекат и предикат. понављање /вежбање 38. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 39. Српски језик - Реченични чланови. Објекат, прилошке одредбе, апозиција, атрибут, понављање 
12.05 - 12.35 36. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, обрада 37. Српски језик - Језичка култура: Његош у Ненадовићевом путопису (говорна вежба / писмена вежба / анализа домаћег задатка) вежбање /утврђивање 19. Географија - Реке Србије, обрада 10. Информатика и рачунарство - Штампање докумената 39. Математика - Примене линеарних једначина, обрада
12.40 - 13.10 18. Историја - Први светски рат – ток рата, утврђивање 19. Биологија - Екосистем, утврђивање 19. Историја - Завршетак Првог светског рата, обрада 19. Физика - Kонструкција ликова код сочива, обрада 20. Географија - Воде и реке Србије, утврђивање
13.15 - 13.45 18. Физика - Преламање светлости кроз плочу, призму и сочива, обрада 10. Енглески језик - Описивање могућности и вероватноће (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), обрада и утврђивање 19. Хемија - Добијање соли и физичка својства соли, обрада 20. Биологија - Основни биоми на Земљи, биосфера, обрада 20. Хемија - Соли-добијање и физичка својства, утврђивање

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
11.30 - 12.00 32. Српски језик - Једнозначне и вишезначне речи. Хомонимија и полисемија. вежбање /
утврђивање
33. Математика - Једнакости и неједнакости, утврђивање 34. Српски језик - П.П.Његош, Горски вијенац (одломци) вежбање /
утврђивање
34. Математика - Еквивалентне трансформације једначина, обрада 35. Српски језик - Вежбе на аргументованом тексту (кључне речи, сажимање текста,...) вежбање /утврђивање
12.05 - 12.35 32. Математика - Једнакости и неједнакости, обрада 33. Српски језик - П.П.Његош, Горски вијенац (одломци), обрада 17. Географија - Клима Србије и типови климе, утврђивање 9. Информатика и рачунарство - Визуализација података 35. Математика - Еквивалентне трансформације једначина утврђивање
12.40 - 13.10 16. Историја - Српски народ под османском влашћу на почетку 20. века и балкански ратови, утврђивање 17. Биологија - Екосистем - основни процеси, односи исхране, утврђивање 17. Историја - Први светски рат - ток рата, обрада 17. Физика - Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, утврђивање 18. Географија - Воде Србије, обрада
13.15 - 13.45 16. Физика - Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, обрада 9. Енглески језик - Изношење предлога и савета (should/shouldn’t/ought to/had better), обрада и утврђивање 17. Хемија - Формуле и називи соли, обрада 18. Биологија - Развој и сукцесије екосистема, обрада 18. Хемија - Соли - комбиновани задаци, утврђивање

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
11.30 - 12.00 28. Српски језик - Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија, понављање 29. Математика - Полиедар, утврђивање 30. Српски језик - Епске народне песме новијих времена (избор) (може и теоријски део Бој на Мишару), обрада  30. Математика - Први писмени задатак, провера знања 31. Српски језик - Милош Црњански: Сеобе, одломак
12.05 - 12.35 28. Математика - Полиедар, обрада 29. Српски језик - Прота Матеја Ненадовић, Мемоари (одломак), обрада 15. Географија - Клима Србије: елементи и фактори, обрада  8. Информатика и рачунарство - Изведене табеле, пивот табеле
31. Математика - Исправак првог писменог задатка, утврђивање
12.40 - 13.10 14. Историја - Срби под османском влашћу
крајем 19.и почетком 20.века, обрада
15. Биологија - Популација и биоценоза, утврђивање 15. Историја - Балкански ратови, обрада 15.Физика - Конструкција ликова код сферних огледала, утврђивање 16. Географија - Типови климе, обрада
13.15 - 13.45 14. Физика - Сферна огледала, конструкција
ликова огледала - обрада
8. Енглески језик - Изрицање упозорења и изношење предлога и савета (First and Second Conditional),
обрада и утврђивање
15. Хемија - Легуре ,обрада 16. Биологија - Екосистем- основни процеси,односи исхране, обрада 16. Хемија - Метали-комбиновани задаци, утврђивање

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
11.30 - 12.00 24. Српски језик - Вук Караџић, О народним певачима 25. Математика - Нормала на раван. Растојање тачке од равни, утврђивање 26. Српски језик - Почетак буне против дахија, вежбање и утврђивање 26. Математика - Ортогонална пројекција на раван, обрада 27. Српски језик - Падежи, понављање
12.05 - 12.35 24. Математика - Нормала на раван. Растојање тачке од равни, обрада 25. Српски језик - Почетак буне против дахија , обрада 13. Географија - Шара, Косовска и Метохијска котлина, обрада 7. Информатика и рачунарство - Груписање података и групна статистика, обрада и вежбање 27. Математика - Ортогонална пројекција на раван, утврђивање
12.40 - 13.10 12. Историја - Срби под аустроугарском влашћу крајем 19. и почетком 20. века, обрада 13. Биологија - Популација – основне одлике, обрада 13. Историја - Србија под аустроугарском влашћу крајем 19. и почетком 20. века, утврђивање 13. Физика - Провера закона одбијања светлости коришћењем равног огледала, вежба 14. Географија - Шара, Косовска и Метохијска котлина, утврђивање
13.15 - 13.45 12. Физика - Примена закона одбијања, конструкција лика код равног огледала, утврђивање 7. Енглески језик - Изражавање одлука, планова и намера, обрада и утврђивање 13. Хемија - Физичка својства метала, калцијум, утврђивање 14. Биологија - Биоценоза и њена организација – еколошка ниша просторна, временска организација биоценозе,обрада 14. Хемија - Гвожђе, бакар, алуминијум – својства и примена, обрада

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
11.30 - 12.00 20. Српски језик - Функционални стилови, вежбање/утврђивање 21. Математика - Права и раван. Однос две праве, утврђивање 22. Српски језик - Први школски писмени задатак, утврђивање 22. Математика - Две равни. Одређеност равни, обрада 23. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка, вежбање /
утврђивање
12.05 - 12.35 20. Математика - Права и раван. Однос две праве, обрада 21. Српски језик - Припрема за први школски писмени задатак 11. Географија - Планински рељеф Србије, Динариди - обрада 6. Информатика и рачунарство - Сортирање и филтрирање, елементарне статистике, вежбање 23. Математика - Две равни. Одређеност равни, утврђивање
12.40 - 13.10 10. Историја - Црна Гора од 1878. до 1914. , обрада 11. Биологија - Однос организма и животне средине – адаптација и животне форме, обрада 11. Историја - Црна Гора од 1878. до 1914., утврђивање 11. Физика - Закон одбијања светлости и равна огледала, обрада 12. Географија - Планински рељеф Србије, Динариди, утврђивање
13.15 - 13.45 10. Физика - Праволинијско простирање светлости, обрада 6. Енглески језик - Описивање предвиђања и вероватноће, обрада и утврђивање 11. Хемија - Заступљеност метала у природи и њихова својства, обрада 12. Биологија - Еколошки фактори, адаптације и животне форме, утврђивање 12. Хемија - Калцијум – својства и примена, обрада

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
11.30 - 12.00 16. Српски језик - Понављање: променљиве врсте речи. Променљиве именске речи. 17. Математика - Прва контролна вежба (сличност) увежбавање 18. Српски језик - Час из језичке културе или правопис (у вези са врстама речи) 18. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, обрада 19. Српски језик - Функционални стилови, обрада
12.05 - 12.35 16. Математика - Сличност (припрема за контролну вежбу), систематизовање 17. Српски језик - Понављање: Непроменљиве врсте речи. 9. Планински рељеф Србије, опште
особине, Карпато-балканиди, обрада и утврђивање

5. Информатика и рачунарство - Елементарне статистике, формуле, функције 19. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, утврђивање
12.40 - 13.10 8. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, обрада 9. Биологија - Екологија, животна средина и биотоп, утврђивање 9. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, утврђивање 9. Физика - Осцилаторно и таласно кретање, утврђивање 10. Географија - Mакедонска маса и Карпато-балканиди, утврђивање
13.15 - 13.45 8. Физика - Одређивање периода математичког клатна, лабораторијска вежба 5. Енглески језик - Описивање/поређење
живих бића, предмета,
појава, места, из
искуственог света и
фикционалног спектра, утврђивање
9. Хемија - Неметали, утврђивање 10. Биологија - Услови живота у станишту-еколошки фактори, обрада 10. Хемија - Неметали комбиновани задаци, утврђивање

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
11.30 - 12.00 12. Српски језик - Српски језик међу другим словенским језицима
Дијалекти српског језика
13. Математика - Сличност и правоугли троугао, утврђивање 14. Српски језик - Наставак обраде песме и систематизација о лирско-епским народним песмама
14. Математика - Примене сличности, обрада 15. Српски језик - Обнављање знања из правописа
12.05 - 12.35 12. Математика - Сличност и правоугли троугао, обрада 13. Српски језик - Епско-лирска песма Женидба Милића барјактара 7. Географија - Постанак и територијални распоред главних рељефних целина; Панонски басен 4. Информатика и рачунарство - Сортирање и филтрирање података 15. Математика - Примене сличности, утврђивање
12.40 - 13.10 6. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, обрада 7. Биологија - Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије,  обрада 7. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, утврђивање 7. Физика - Таласно кретање, утврђивање
8. Географија - Планински рељеф Србије, Српско-македонска маса, опште одлике, планине, котлине, обрада
13.15 - 13.45 6. Физика - Звук, ултразвук, заштита од буке, обрада 4. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, утврђивање / Изражавање припадања / неприпадања и поседовања / непоседовања, обрада, утврђивање 7. Хемија - Неметали, азот и сумпор, утврђивање 8. Биологија - Животна средина – појам и компоненте, обрада 8. Хемија - Угљеник, обрада

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
11.30 - 12.00 08. Српски језик - Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа 09. Математика - Слични троуглови, утврђивање 10. Српски језик - Обрада одломака из Српског рјечника Вука Стефановића Караџића 10. Математика - Ставови сличности троугла, обрада 11. Српски језик - Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици националних мањина
12.05 - 12.35 08. Математика - Слични троуглови, обрада 09. Српски језик - Језичка култура: О Вуку Караџићу 05. Географија - Панонски басен, положај, рељеф Панонске низије, обрада 03. Информатика и рачунарство - Форматирање табеле 11. Математика - Ставови сличности троугла, утврђивање
12.40 - 13.10 04. Историја - Велике силе и балканске земље, обрада 05. Биологија - Нивои организације живог света, обрада 05. Историја - Свет у другој половини 19. и почетком 20. века, утврђивање 05. Физика - Таласно кретање, обрада
06. Географија - Јужни обод Панонског басена, обрада
13.15 - 13.45 04. Физика - Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање 03. Енглески језик - Описивање/поређење живих бића, предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног спектра, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, обрада, утврђивање 05. Хемија - Азот: својства и примена, обрада 06. Биологија - Увод у екологију , тематско понављање 06. Хемија - Сумпор-својства и примена, обрада

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
11.30 - 12.00 04. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда 05. Математика - Пропорционалне величине, обнављање 06. Српски језик - Језик свакодневне комуникације 06. Математика - Талесова теорема, обрада 07. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда: Историја језика
12.05 - 12.35 04. Математика - Иницијални тест, провера знања 05. Српски језик - Иницијални тест 03. Географија - Развој Српске државе, географски положај, границе и величина Републике Србије (утврђивање) 02. Информатика и рачунарство - Креирање радне табеле и унос података 07. Математика - Талесова теорема, утврђивање
12.40 - 13.10 02. Историја - Промене у привреди, друштву и култури у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – обрада 03. Историја - Међународни односи у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Физика - Примена закона одржања енергије на осцилаторном кретању, обрада
04. Географија - Постанак и територијани распоред главних рељефних целина
13.15 - 13.45 02. Физика - Осцилаторно кретање и појмови који га описују, обрада
02. Енглески језик - Давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама 03. Хемија - Кисеоник - својства и примена, обрада 04. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – утврђивање 04. Хемија - Неметали, водоник и кисеоник, утврђивање

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
11.30 - 12.00 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења, обнављање градива 02. Српски језик - Обрада народне бајке Немушти језик 02. Математика - Обнављање градива  03. Српски језик - Наставак обраде и понављање о народним прозним врстама
12.05 - 12.35 01. Српски језик - Уводни час 01. Географија -  увод, развој Српске државе, обрада 1.Информатика и рачунарство - Радно окружење програма за табеларне прорачуне 03. Математика -  Обнављање градива 
12.40 - 13.10 01. Биологија  - Биолошка и културна еволуција човека – обрада 01. Историја - Уводни час, Историјски извори за проучавање епохе (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 7 разреда, утврђивање
02. Географија - географски положај, граница и величина Републике Србије (обрада)
13.15 - 13.45 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада, утврђивање 01. Хемија -  Неметали. Физичка својства неметала, обрада 02. Биологија  -  Услови живота на Земљи – обрада 02. Хемија - Водоник - својства и примена, обрада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја