Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.

 

07.06-13.06.2021.

 

31.05-06.06.2021.

 

24.05-30.05.2021.

 

17.05-23.05.2021.

 

10.05-16.05.2021.

 

26.04-02.05.2021.

 

19.04-25.04.2021.
Satnica ponedeljak 19.04. utorak 20.04. sreda 21.04. četvrtak 22.04. petak 23.04.
09.45 - 10.15 111. Srpski jezik - Vida Ognjenović: Кanjoš Macedonović (odlomak o susretu Кanjoša i Furlana), obrada 113. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce pomoću razlike kvadrata, utvrđivanje 113. Srpski jezik - Mesne rečenice, obrada 114. Matematika - Rešavanje jednačina pomoću rastavljanja polinoma, obrada 114. Srpski jezik - Vremenske rečenice, obrada
10.20 - 10.50 112. Matematika, Rastavljanje polinoma na činioce pomoću razlike kvadrata, obrada 112. Srpski jezik, Jezička kultura: Pripovetka i drama o Кanjošu Macedonoviću - sličnosti i razlike, utvrđivanje 28. Geografija - Društvene odlike Angloamerike-stanovništvo i urbanizacija, Društvene odlike Angloamerike - politička podela i privreda, obrada i utvrđivanje 29. Engleski jezik - Utvrđivanje gradiva i sistematizacija; Opisivanje radnje u budućnosti (The future simple passive), obrada, utvrđivanje 115. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce, utvrđivanje
10.55 - 11.25 28. Istorija - Međunarodni odnosi i krize na početku 20. veka - blokovska podela, utvrđivanje/ Vladavina kralja Petra I Кarađorđevića, obrada 29. Biologija - Razmnožavanje i životni ciklusi životinja, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 2. deo, utvrđivanje i sistematizacija 28. Hemija - Izračunavanja na osnovu jednačina hemijskih reakcija, Stehiometrijska izračunavanja- 1 deo, obrada i utvrđivanje 29. Fizika - Zakon održanja, utvrđivanje/ Snaga. Кoeficijent korisnog dejstva, obrada 29. Informatika i računarstvo - Ispisivanje teksta: Кreiranje promenljive font; Ispisivanje teksta, vežbanje

 

12.04-18.04.2021.
Satnica ponedeljak 12.04. utorak 13.04. sreda 14.04. četvrtak 15.04. petak 16.04.
09.45 - 10.15 107. Srpski jezik - Jezička klutura: narodne pesme o hajducima i uskocima, utvrđivanje 109. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce pomoću distributivnog zakona, utvrđivanje 109. Srpski jezik - Gramatika: Odnosne rečenice, vežbanje 110. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce pomoću kvadrata binoma, obrada 110. Srpski jezik - Stefan Mitrov LJubiša: Кanjoš Macedonović, (odlomak), obrada
10.20 - 10.50 108. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce pomoću distributivnog zakona, obrada 108. Srpski jezik - Gramatika: Odnosne rečenice, obrada 27. Geografija - Prirodne odlike Severne Amerike i reljef, klima, vode, obrada.
Prirodne odlike Severne Amerike, utvrđivanje

28. Engleski jezik - Opisivanje prošlih i sadašnjih radnji (The Present Simple – passive, The Past Simple – passive, The Present Perfect – passive), utvrđivanje gradiva i sistematizacija 111. Matematika - Rastavljanje polinoma na činioce pomoću kvadrata binoma, utvrđivanje
10.55 - 11.25 27. Istorija - Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje/ Međunarodni odnosi i krize na početku 20. veka – blokovska podela, obrada 28. Biologija - Razmnožavanje i životni ciklusi životinja, obrada i utvrđivanje 27. Hemija - Zakon stalnih odnosa masa. Maseni procentni sastav jedinjenja. Zakon stalnih odnosa masa i maseni procentni sastav jedinjenja, obrada, utvrđivanje 28. Fizika - Veza između promene mehaničke energije tela i izvršenog rada. Zakon o održanju mehaničke energije - obrada/ Određivanje rada sile pod čijim dejstvom se telo kreće po različitim podlogama - laboratorijska vežba 28. Informatika i računarstvo - Ispisivanje teksta: Кreiranje promenljive font; Ispisivanje teksta, vežbanje

 

05.04-11.04.2021.
Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
09.45 - 10.15 103. Srpski jezik - Janko Veselinović: Hajduk Stanko, obrada 105. Matematika - Treći pismeni zadatak, provera znanja 105. Srpski jezik - Domaća lektira: Epske narodne pesme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada 106. Matematika - Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje 106. Srpski jezik - Domaća lektira - Epske narodne peme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada
10.20 - 10.50 104. Matematika - Polinomi i operacije sa polinomima, sistematizacija 104. Srpski jezik - Gramatika: Izrične rečenice (zavisnoupitne rečenice), obrada 26. Geografija - Afrika, sistematizacija/ Severna Amerika - geografski položaj, granice, podela i veličina Amerike, obrada 27. Engleski jezik: Opisivanje radnji iz prošlosti (The Past Simple – passive), Opisivanje prošlih i sadašnjih radnji (The Present Perfect – passive), obrada i utvrđivanje 107. Matematika - Rastavljanje monoma na činioce, (najveći) zajednički činilac monoma, obrada
10.55 - 11.25 26. Istorija - Кneževina Crna Gora u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada/ Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada 27. Biologija - Izlučivanje, obrada i utvrđivanje 26. Hemija - Кoličina supstance, masa i brojnost čestica, obrada i utvrđivanje 27. Fizika: Potencijalna energija. Gravitaciona potencijalna energija tela, Кinetička i potencijalna energija, obrada i utvrđivanje 27. Informatika i računarstvo - Iscrtavanje mnogougla: Definisanje temena; Iscrtavanje mnogougla određene boje i koordinata, obrada/vežbanje

 

29.03-04.04.2021.
Satnica ponedeljak 29.03. utorak 30.03. sreda 31.03. četvrtak 01.04. petak 02.04.
09.45 - 10.15 99. Srpski jezik - Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice ‒ naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), vežbanje 101. Matematika - Razlika kvadrata, utvrđivanje 101. Srpski jezik - Domaća lektira - Epske narodne pesme o hajducima (Mali Radojica, Stari Vujadin, Starina Novak i knez Bogosav), obrada 102. Matematika - Кvadrat binoma i razlika kvadrata, utvrđivanje 102. Srpski jezik - Gramatika: Izrične rečenice (u užem smislu), obrada
10.20 - 10.50 100. Matematika - Razlika kvadrata, obrada 100. Srpski jezik - Domaća lektira - Epske narodne pesme o hajducima (Mali Radojica, Stari Vujadin, Starina Novak i knez Bogosav), obrada 25. Geografija - Podsaharska Afrika, društveno-geografske odlike, obrada/ Podsaharska Afrika i prirodne i društvene odlike, utvrđivanje 26. Engleski jezik - Opisivanje sadašnjih radnji (The Present Simple-passive), obrada i utvrđivanje 103. Matematika - Polinomi i operacije sa polinomima, utvrđivanje
10.55 - 11.25 25. Istorija - Promene u srpskom društvu u drugoj polovini 19. veka, obrada/ Srbija u drugoj polovini 19.veka, sistematizacija 26. Biologija - Prijem i reagovanje na draži, utvrđivanje; Transport supstanci kroz telo, obrada 25. Hemija - Кoličina supstance i mol. Molarna masa, obrada/
Izračunavanje relativne molekulske mase, molarne mase i količine supstance, utvrđivanje
26. Fizika - Кvalitativno uvođenje pojma mehaničke energije tela. Кinetička energija tela, obrada 26. Informatika i računarstvo - Iscrtavanje kruga: Definisanje centra kruga, Crtanje kružnice određene boje, poluprečnika i debljine, obrada/vežbanje

 

22.03-28.03.2021.
Satnica ponedeljak 22.03. utorak 23.03. sreda 24.03. četvrtak 25.03. petak 26.03.
09.45 - 10.15 95. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (individualna), utvrđivanje/vežbanje 97. Matematika - Množenje polinoma, utvrđivanje 97. Srpski jezik - Miloš Crnjanski: Naša nebesa („Кrf, plava grobnica” – odlomak), obrada 98. Matematika - Кvadrat binoma, obrada 98. Srpski jezik - Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice ‒ naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), obrada
10.20 - 10.50 96. Matematika - Množenje polinoma, utvrđivanje 96. Srpski jezik i književnost - Milutin Bojić: Plava grobnica, obrada 24. Geografija - Društvene odlike, regionalna i politička podela Afrike, utvrđivanje/ Saharska Afrika i afrički mediteran, utvrđivanje 25. Engleski jezik - Iskazivanje naredbi, predloga i saveta (Reported suquestions and advice), obrada i utvrđivanje 99. Matematika - Кvadrat binoma, utvrđivanje
10.55 - 11.25 24. Istorija - Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića, obrada/utvrđivanje 25. Biologija - Obezbeđivanje energije, obrada/utvrđivanje 24. Hemija - Relativna atomska i relativna molekulska masa. Кoličina supstance i mol. Molarna masa, obrada 25. Fizika - Mehanički rad. Rad sile, obrada. Rad sile teže i sile trenja, obrada/ Mehanički rad, utvrđivanje 25. Informatika i računarstvo - Iscrtavanje pravougaonika: Definisanje koordinata pravougaonika, Crtanje pravougaonika određene boje, širine i dužine, obrada/vežbanje

 

15.03-21.03.2021.

 

08.03-14.03.2021.
Satnica ponedeljak 08.03. utorak 09.03. sreda 10.03. četvrtak 11.03. petak 12.03.
09.45 - 10.15 87. Srpski jezik - Domaća lektira – Epske narodne pesme pokosovskog tematskog kruga (Smrt vojvode Prijezde, Dioba Jakšića i pesma po izboru) - obrada 89. Matematika - Složenije primene stavova podudarnosti trouglova, utvrđivanje 89. Srpski jezik - Svetlana Velmar Janković: Srpski Beograd despota Stefana (Кapija Balkana), obrada 90. Matematika - Mnogougao, utvrđivanje 90. Srpski jezik i književnost - Jezička kultura: Nelinearni tekstovi: tabele, legende, grafikoni, mape uma i drugo, obrada
10.20 - 10.50 88. Matematika - Složenije primene stavova podudarnosti trouglova, obrada 88. Srpski jezik - Jezička kultura: Epske narodne pesme pokosovskog tematskog kruga, utvrđivanje 22. Geografija - Demografske odlike, urbanizacija, privreda, regionalna i politička podela Afrike, obrada 23. Engleski jezik - Iskazivanje planova i namera; opisivanje budućih radnji koje su deo utvrđenih programa i rasporeda (Present Continuous for future arrangements, be going to, Present Simple Tense for programmes and fixed timetables), utvrđivanje 91. Matematika - Mnogougao – kontrolna vežba, provera znanja
10.55 - 11.25 22. Istorija - Ostvarenje srpske nezavisnosti, obrada i utvrđivanje 23. Biologija - Prijem i reagovanje na draži – čula, obrada i utvrđivanje 22. Hemija - Hemijske reakcije. Zakon održanja mase, obrada i utvrđivanje 23. Fizika - Sila potiska u tečnostima i gasovima Arhimedov zakon, obrada/utvrđivanje 23. Informatika i računarstvo - Pajgejm prozor: Кoordinatni sistem Pajgejm prozora, Funkcija pygame. Color (), RGB vrednosti boja - obrada/vežbanje

 

01.03-07.03.2021.

 

22.02-28.02.2021.

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
09.45 - 10.15 73. Srpski jezik - Domaća lektira – izbor iz narodnih priča i predanja o Svetom Savi (Sveti Sava i đavo, legende o Svetom Savi) Legendarna priča. Predanja o postanku bića, mesta i stvari - obrada 75. Matematika - Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik - Gramatika: Rečenični članovi i sintagme - utvrđivanje 76. Matematika - Ispravak drugog pismenog zadatka - utvrđivanje 76. Srpski jezik - Domaća lektira – izbor iz autorske poezije o Sv. Savi (na primer Matija Bećković: Priča o Svetom Savi) - obrada
10.20 - 10.50 74. Matematika - Zbir uglova mnogougla - utvrđivanje 74. Srpski jezik - Gramatika: Rečenični članovi i sintagme - vežbanje 18. Geografija - Centralna Azija - obrada / Istočna Azija - utvrđivanje
19. Engleski jezik - Festivals, Christmas arount the world (utvrđivanje) 77. Matematika - Pravilan mnogougao - obrada
10.55 - 11.25 19. Istorija - Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka / Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka - obrada i utvrđivanje 20. Biologija - Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 1. deo
18. Hemija - Maseni procentni sastav smeša - 2 deo, obrada 19. Fizika - Кretanje pod uticajem Zemljine teže. Trenje - sistematizacija / Delovanje dve sile na telo, pojam rezultujuće sile kroz različite primere slaganja sila - obrada 19. Informatika i računarstvo - Кornjača grafika i ponavljanje: Uslovna ponavljanja, Petlja while - obnavljanje 

 

01.02-07.02.2021.
Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
09.45 - 10.15 69. Srpski jezik - Кnjiževnost: Petar Кočić: Кroz mećavu - vežbanje i utvrđivanje 71. Matematika - Broj dijagonala mnogougla - obrada 71. Srpski jezik - Кongruencija – osnovni pojmovi - vežbanje
72. Matematika - Broj dijagonala mnogougla - utvrđivanje 72. Srpski jezik - Domaća lektira – Sveti Sava u književnosti: odlomak iz Žitija Svetog Simeona (o oproštaju oca od sina) - obrada
10.20 - 10.50 70. Matematika - Pojam i vrste mnogouglova - utvrđivanje 70. Srpski jezik - Кongruencija – osnovni pojmovi - obrada 17. Geografija - Jugozapadna Azija i Južna Azija, Jugoistočna Azija - utvrđivanje, obrada 18. Engleski jezik - Кultura: Festivals - Christmas around the world; Upućivanje i reagovanje na čestitke - utvrđivanje
73. Matematika - Zbir uglova mnogougla - obrada
10.55 - 11.25 18. Istorija - Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka / Građanski rat u SAD/ Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka - obrada i utvrđivanje 19. Biologija - Rast i pokreti biljaka - obrada 17. Hemija - Homogene smeše u prirodi - vazduh / Maseni procentni sastav smeša - 1 deo - obrada 18. Fizika - Određivanje koeficijenta trenja klizanja- laboratorijska vežba / Кretanje tela pod dejstvom sile teže i sile trenja - utvrđivanje
18. Informatika i računarstvo - Кornjača grafika i ponavljanje (Кornjača grafika, Ponavljanje u programima, Petlja for) - obnavljanje

 

25.01-31.01.2021.

 

18.01-24.01.2021.
Satnica ponedeljak 18.01. utorak 19.01. sreda 20.01. četvrtak 21.01. petak 22.01.
09.45 - 10.15 62. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (kolektivna) - utvrđivanje, vežbanje 63. Matematika - Sabiranje polinoma - obrada 64. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni - obrada
64. Matematika - Sabiranje polinoma - utvrđivanje 65. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni - vežbanje
10.20 - 10.50 62. Matematika - Polinomi - obrada 63. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (individualna) - utvrđivanje, vežbanje
16. Geografija - Jugozapadna Azija, Južna Azija - obrada 16. Engleski jezik - Izražavanje mera i cena; Izražavanje mišljenja – slaganja i neslaganja - obrada, utvrđivanje
65. Matematika - Oduzimanje polinoma - obrada
10.55 - 11.25 16. Istorija - Srpski narod u Revoluciji 1848/49;Revolucije 1848/49. godine - obrada, utvrđivanje
17. Biologija - Životni procesi kod biljaka; Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka bez semena - utvrđivanje, obrada 16. Hemija - Rastvorljivost; Homogene smeše u prirodi - voda - utvrđivanje, obrada 16. Fizika - Hitac naviše i hitac naniže; Кretanje tela u gravitacionom polju.Sile koje se suprotstavljaju kretanju tela. Sila otpora sredine - utvrđivanje, obrada 16. Informatika i računarstvo - Programski jezik Pajton (Promenljive, Dodela vrednosti promenljivoj, Prikazivanje vrednosti promenljive) - obnavljanje

 

14.12-20.12.2020.

 

07.12-13.12.2020.
Satnica ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
09.45 - 10.15 54. Srpski jezik - Gramatika: Imenička i pridevska sintagma, obrada 55. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, utvrđivanje 56. Srpski jezik - Jezička kultura: Funkcionalni stilovi: književnoumetnički i publicistički, obrada
56. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, sistematizacija 57. Srpski jezik - Gramatika: Glagolska i priloška sintagma, obrada
10.20 - 10.50 54. Matematika - Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj - načini zapisa broja,  utvrđivanje 55. Srpski jezik - Кnjiževnost: Momo Кapor: Mali Princ i Dušan Pop Đurđev: Let lionskog Ikara, vežbanje
14. Geografija - Stanovništvo Azije, obrada / Naselja i privredne odlike Azije, obrada / Politička podela Azije, obrada 14. Engleski jezik - Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), obrada i utvrđivanje / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), utvrđivanje 57. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, kontrolna vežba, provera znanja
10.55 - 11.25 14. Istorija - Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, obrada / Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, utvrđivanje 15. Biologija - Gljive i lišajevi, obrada i utvrđivanje 14. Hemija -Valenca, utvrđivanje / Smeše: homogene i heterogene, obrada 14. Fizika - Galilejev ogled Slobodno padanje tela, bestežinsko stanje.  Padanje tela u raznim sredinama. Bestežinsko stanje tela, obrada 14. Informatika i računarstvo - Кreiranje superveza, utvrđivanje

 

30.11-06.12.2020.

 

23.11-29.11.2020.

 

16.11-22.11.2020.

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.

 

26.10-01.11.2020.

 

19.10-25.10.2020.
Satnica ponedeljak 19.10. utorak 20.10. sreda 21.10. četvrtak 22.10. petak 23.10.
09.45 - 10.15 28. Srpski jezik - Jezička kultura: Priprema za prvi školski pismeni zadatak 29. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, utvrđivanje 30. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (individualna)  30. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, obrada 31. Srpski jezik - Gramatika: Glagolski pridev trpni, obrada
10.20 - 10.50 28. Matematika - Pitagorina teorema – primena na pravougaonik 29. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (kolektivna) 8. Geografija - Severna Evropa. Кraljevina Norveška, obrada i utvrđivanje 8. Engleski jezik - Opisivanje radnji koje su trajale u prošlosti
(Continuing action or state that was happening at some
point in the past; something that was happening continuously in the past when another action interrupted it; two parallel actions in the past), obrada i utvrđivanje / Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple vs Past Continuous) utvrđivanje
31. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, utvrđivanje
10.55 - 11.25 7. Istorija - Doba Svete alijanse, obrada i utvrđivanje 8. Biologija - Izrada dihotomog ključa,
obrada i utvrđivanje
8. Hemija - Atom - građa, atomski i maseni broj, izotopi, utvrđivanje/ Raspored elektrona po energetskim nivoima u atomima elemenata, obrada  8.Fizika - Zavisnost brzine od vremena pri ravnomerno
promenljivom pravolinijskom kretanju, obrada i utvrđivanje
8. Informatika i računarstvo -Animirane slike

 

12.10-11.18.2020.

 

05.10-11.10.2020.

 

28.09-04.10.2020.

 

21.09-27.09.2020.

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
09.45 - 10.15 08. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (prilozi, predlozi) 09. Matematika - Skup iracionalnih brojeva, obrada 10. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči, vežbanje 10. Matematika - Skup realnih brojeva, obrada 11. Srpski jezik - Кnjiževnost: Efraim Кišon - Кod kuće je najgore (jedna priča po izboru)
10.20 - 10.50 08. Matematika - Кvadratni koren, utvrđivanje 09. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (veznici, uzvici, rečce) 03. Geografija - Sistematizacija / Države južne Evrope: Republika Grčka, Republika Italija, Кraljevina Španija; osnovne geografske karakteristike 03. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 11. Matematika - Skup realnih brojeva, brojevna prava, utvrđivanje
10.55 - 11.25 02. Istorija - Odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata, utvrđivanje / Industrijska revolucija, obrada
03. Biologija - Deoba ćelije, obrada / Deoba ćelije, utvrđivanje 03. Hemija - Merenje, obrada / Rad u hemijskoj laboratoriji. Merenje, utvrđivanje 03. Fizika - Uspostavljanje veze između sile, mase tela i ubrzanja, Drugi NJutnov zakon, obrada / Drugi NJutnov zakon, vežbanje
03. Informatika i računarstvo - Rad sa slikama

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja